Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy HALNY Jadwiga Wojtczak, z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja Składy 1595, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP: 5311101591 oraz REGON: 385251459 ustanawia niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – dalej jako Regulamin.

Słowniczek Regulaminu

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

a) Strona www – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://halnyzawoja.pl,

b) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

c) Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

d) Usługodawca – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy HALNY Jadwiga Wojtczak z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja Składy 1595, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP: 5311101591 oraz REGON: 385251459,

e) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Korzystanie z tych Usług oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie Usługobiorcy do przestrzegania Regulaminu.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony www do celów sprzecznych z Regulaminem, wykorzystywania Środków komunikacji elektronicznej do destabilizowania Strony www i systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

6. Usługodawca może prowadzić prace mające na celu konserwacje i stabilizacje systemu teleinformatycznego, co może powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony www. W miarę możliwości Usługodawca będzie o takich pracach informował na Stronie www w rozsądnym czasie przed podjęciem tych prac.

Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę informacyjną o działalności Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego HALNY oraz usługę formularza kontaktowego.

Wymagania techniczne

Usługobiorca, aby korzystać z wszystkich możliwości Strony www powinien posiadać:

a) urządzenie mobilne (telefon, tablet) lub komputer z ekranem o rozdzielczości min. 1368×786

b) prawidłowo funkcjonującą skrzynkę e-mail,

c) przeglądarkę internetową:

  • Firefox ver min. 60
  • Opera ver min. 57
  • Chrome ver min. 59

Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Usługobiorca, korzystając ze Strony www, zobowiązuje się do niedostarczania na nią treści o charakterze naruszającym prawo, ogólne normy społeczne lub dobra osób trzecich.

Realizacja usługi

Umowa świadczenia ww. usług jest nieodpłatna i realizowana jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie dostępnym na Stronie www.

Usługobiorca korzysta z usług wykorzystując funkcjonalności Strony www zapewnione przez Usługodawcę.

Do zawarcia umowy między Usługodawcą i Usługobiorcą dochodzi poprzez czynności dokonywane przez Usługobiorcę na Stronie www.

Reklamacje

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące usługi świadczonej przez Usługodawcę (np. nieprawidłowe działanie Strony www) można kierować na adres e-mail kontakt@halnyzawoja.pl lub drogą pocztową na adres Usługodawcy.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji. Powinna ona zawierać opis przyczyny złożonej reklamacji, datę i godzinę nastąpienia przyczyny oraz oznaczenie Usługobiorcy wraz z jego adresem e-mail.

3. Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że staną na drodze temu trudne do przezwyciężenia przeszkody.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

Prawa autorskie i własności intelektualnej

1. Wszystkie materiały i treści zawarte na Stronie www są własnością Usługodawcy lub Usługodawca korzysta z nich na podstawie prawa.

2. Żadne materiały i treści zawarte na Stronie www, ani ich części nie mogą być powielane, kopiowane lub rozpowszechniane w żadnej formie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plików cookies dostępne są w zakładce Polityka prywatności – https://www.halnyzawoja.pl/polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwym są ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne akty prawne właściwe w sprawie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana pozostanie bez wpływu na czynności zdziałane na podstawie dotychczas obowiązującej wersji Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje na Stronie www.

3. Data ogłoszenia Regulaminu: 14.02.2020 rok.

 

Adres:
HALNY Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy
34-222 Zawoja Składy 1595

Kod plus: JGF9+C6 Zawoja

Rachunek bankowy:
05 8799 0001 0027 0201 5006 0001
SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL
NIP: 5311101591

© Copyrights HALNY 2020